Aktuality

Reset

Ako ušetriť na liekoch

03/03/2015

Nakoľko sme už o uvedenej téme písali v našom časopise Tretí vek, ale stále sú k tomuto problému z vašej strany otázky a nejasnosti, opakovane vám v stručnosti zopakujeme základné informácie. Starobní dôchodcovia majú zákonom stanovený ochranný limit vo výške 45 eur za štvrťrok. Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidi majú stanovený ochranný limit vo výške 30 eur za tých istých podmienok Limit sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a ktoré majú dôchodok vyšší ako 412 eur.

 • Zmeny v poplatkoch u lekárov

  Od 1.apríla 2015 budú platiť nové pravidlá na vyberanie poplatkov od pacientov: Rušia sa 10 € poplatky za prednostné objednanie a ošetrenie pacientov ( boli aj vyššie, lekári ich vyberali podľa toho, ako ich určili samosprávne kraje od 3,32 do 16,6 €)

  Viac
 • Minimálny dôchodok

  24/02/2015

  Vláda SR na svojom zasadnutí 18. februára 2015 schválila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a postúpila ho na rokovanie Národnej rady SR. Predmetom tejto novely zákona o sociálnom zabezpečení je okrem iného ustanovenie parametrov minimálneho dôchodku. Účelom zavedenia minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života pracoval, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol ako jednotlivec odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Nárok na minimálny dôchodok budú mať len poberatelia starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

  Viac
 • K hodnotiacim členským schôdzam v ZO JDS

  23/02/2015

  Vážená predsedníčka okresnej a základnej organizácie, vážený predseda okresnej a základnej organizácie, vážení členovia základnej organizácie, ako ten čas letí! A my už znova hodnotíme našu činnosť za bohatý uplynulý rok a stanovujeme si ciele na rok nový. Chceme Vám úprimne poďakovať za obetavú a aktívnu prácu pri organizovaní všestranne bohatej činnosti základných kolektívov. Pri konaní Vašej hodnotiacej členskej schôdze bude vhodné sa zmieniť aj o činnosti a aktivitách Ústredia JDS v uplynulom roku. Mohli ste sa o nich priebežne dozvedieť najmä v šiestich číslach nášho časopisu Tretí vek, ale aj v občasných reláciách RTVS. Dovoľte najdôležitejšie aktivity pripomenúť aj touto formou.

  Viac
 • Výzva na poskytnutie 2% z dane z príjmov

  18/02/2015

  Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

  Viac